فرهنگ بیضوی!

صدای بوق توی سرم منفجر شد! نورون ها دیوانه وار به آب و آتش میزدند که انرژی انفجار جایی تخلیه شود! حرارت غیرقابل تحمل شده بود! یکهو برگشتم به سمت پراید سفید و با کف دو دست کوبیدم روی کاپوت و شروع کردم به بد و بیراه گفتن! عوضی الدنگ خطوط سفید عابر را نمی بیند؟ به راننده که کم کم صورتش سرخ میشد با سر اشاره کردم که برود و آرام آرام از جلوی ابوقراضه اش کنار رفتم!

راننده خونش به جوش آمده بود و با توجه به اینکه یک آدم نفهم عصبی هر کاری از دستش بر می آید، با قدم های سریع دور شدم! به گمانم مردک میخواست از ماشینش پیاده شود! چرا که یکهو صداهایی بلند شد که "برو آقا..برو.."

و احتمالا رفت! و اگر نمیرفت من الان درد داشتم! درد ها... درد!

 

.: اگر کور هستید رانندگی نکنید... یعنی غلط میکنید و چیز میخورید و (...) که وقتی چشمانتان خطوط ۸×۲ عابر را نمی بیند، پایتان را روی پدال فشار می دهید!

.:. فرهنگ اکثریت قریب به اتفاق ملت ما در حد تخم بوقلمون است...

.:.: صدای بوق پراید از هدفون در حال پخش بهترین آهنگ کریستینا آگوئیلرا رد میشه! عجیبه ...!

.:.:. عنوان برگرفته از صحبت های معلم ادبیات! 


منبع این نوشته : منبع